28 de febreiro de 2011

Axudas para a promoción da autonomía persoal e accesibilidade

A Consellería de Traballo e Benestar publicou recentemente a orde que regula as axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade. 

Estas axudas están destinadas a: 
  • Apoiar a persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
  • Facilitar as adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda que contribúan a mellorar a autonomía persoal e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar a súa accesibilidade.
  • Adquisición de próteses dentais e audífonos co obxecto de compensar as limitacións funcionais. 
O prazo de solicitude é de dous meses, a contar dende o seguinte ao da publicación da orde (publicada no DOG do 28 de febreiro)

0 comentarios:

Fai un comentario: