12 de novembro de 2010

Axudas sociais extraordinarias para pensionistas de xubilación e invalidez

O pasado 3 de novembro publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 180/2010, do 21 de outubro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras do fondo de asistencia social e de persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

A contía destas axudas fíxase en 206 euros, que se aboarán mediante un pagamento único por transferencia bancaria ás persoas que cumpran os requisitos, sen necesidade de que éstas o soliciten.

Beneficiaranse destas axudas as persoas que perciban pensións de invalidez e xubilación na súa modalidade non contributiva, as do fondo nacional de asistencia social (FAS) e as do subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), e que estean en situación de alta e teñan residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia na data de entrada en vigor deste decreto.

0 comentarios:

Fai un comentario: